Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

  Vedtægter for   

Gandrup Samråd

 

 

§ 1

Navn og Hjemsted

Gandrup Samråd er sammensat af klubber, foreninger og institutioner i Gandrup by og omegn (postnummer 9362). Enhver ikke-kommerciel forening fra Gandrups lokalområde kan efter ansøgning blive medlem af Samrådet.

 

§ 2

Formål

Samrådets formål er:

 • At medvirke til at gøre Gandrup og omegn til et attraktivt sted at bo og leve.
 • At medvirke til at aktivere områdets borgere, institutioner og foreninger til en fælles indsats for området.
 • At medvirke til at synliggøre områdets aktiviteter.
 • At etablere og koordinere samarbejdsrelationer mellem områdets foreninger og institutioner m. fl.
 • At tage initiativ til debatter om områdets udvikling.
 • At tage initiativ til arrangementer og andre aktiviteter for områdets borgere.

Det er Gandrup Samråds opgave at arbejde for en udvikling af lokalsamfundet og fungere som lokalområdets talerør i forhold til Kommunale og andre offentlige myndigheder m. m. Ideen med samrådet er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke med fordel kan løfte alene.

 

§ 3

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Samrådets øverste myndighed.

Gandrup Samråd afholder ordinær generalforsamling inden udgangen af marts måned. 

Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før mødet.

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal som min. indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for den forløbne periode.
 4. Indlæg fra medlemsforeninger.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 7. Valg af revisorer og suppleant.
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Kommende opgaver for Samrådet.
 10. Eventuelt.

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for Samrådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter ønske fra bestyrelsen eller to trediedele af medlemsforeningerne.

 

§ 4

Ledelse

Gandrup Samråd ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Der vælges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og en revisor suppleant.

Hver medlemsforening har, ved fremmøde på generalforsamlingen, 2 stemmer.  

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år.

3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år.

         Suppleanter og revisorer er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig, på første bestyrelsesmøde, med formand, næstformand, kasserer, og sekretær.

Gandrup Samråd tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

 

§ 5

Økonomi

Samrådets drift tilvejebringes via Kommunale tilskud, medlemsforeningerne, drift af hjemmeside ”9362Gandrup.dk” samt øvrige tilskud.

Bestyrelsen fremsætter, på den årlige generalforsamling, forslag til kontingent for medlemsforeningerne.

Samrådet må ikke stifte gæld.

 

§ 6

Borgermøder

Gandrup Samråd afholder som udgangspunkt Borgermøder, når der skønnes at være relevante emner. Indkaldelse annonceres på sociale medier og udsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før mødet.

 

§ 7

Medlemsforhold

En medlemsforening kan til enhver tid udtræde af Samrådet, dog uden krav om refusion eller andel i Samrådets værdier eller andre midler.

 

§ 8

Opløsning

Medlemsforeningerne kan kun ophæve Samrådet efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst to tredjedele af de repræsenterede foreninger skal stemme for en ophævelse af Samrådet.

Ved opløsning af Samrådet fordeles en eventuelt kapital ligeligt mellem Samrådets medlemsforeninger.

 

§ 9

Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer udarbejdes af Bestyrelsen og fremsættes på ordinær generalforsamling.

 

Således vedtaget af medlemsforeningerne den:      Tirsdag den 26. februar 2019

 

Bestyrelse:    Tirsdag den 26. februar 2019