Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Vedtægter

for

Gandrup Samråd

§ 1

Gandrup Samråd omfatter klubber, foreninger og institutioner i Gandrup by og omegn (postnummer 9362). Enhver upolitisk og ikke-kommerciel forening fra Gandrups lokalområde kan efter ansøgning blive medlem af Samrådet.

§ 2

Det er Gandrup Samråds opgave at arbejde for en udvikling af lokalsamfundet og fungere som lokalområdets talerør i forhold til Kommunen og andre offentlige myndigheder m. m. Ideen med samrådet er at løse opgaver i flok. Opgaver, som de enkelte foreninger m.v. ikke kan løfte alene.

§ 3

Gandrup Samråd ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges af foreningerne. Der vælges endvidere suppleanter og revisorer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

2 af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år.

3 af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år.

Suppleanter og revisorer er på valg hvert år.

§ 4

Valg til bestyrelse afholdes hvert år i juni måned.

Enhver medlemsforening samt den siddende bestyrelse har ret til at opstille kandidater til bestyrelsen. Navn, adresse og accept for ønskede kandidater skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af maj måned.

Bestyrelsen indkalder forslag til kandidater og udsender derefter en stemmeseddel med de opstillede kandidater (medlemmer og revisorer) til alle foreninger.

Hver forening sætter kryds for de bestyrelseskandidater, henholdsvis revisorkandidater, man ønsker valgt. Der kan stemmes på lige så mange kandidater, som der skal vælges ved det pågældende valg. Stemmeafgivelse kan ske pr. brev eller e-mail.

De kandidater, der får flest stemmer, bliver medlem af bestyrelsen. De øvrige kandidater er suppleanter i bestyrelsen i den rækkefølge, de har modtaget stemmer. Ved stemmelighed trækkes der lod.

De to revisorkandidater, der får flest stemmer, er valgt som revisorer. Ved stemmelighed trækkes der lod.

De udfyldte stemmesedler opbevares i mindst tre år.

§ 5

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer, sekretær samt presseansvarlig.

Gandrup Samråd tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg til varetagelse af specielle opgaver.

§ 6

Gandrup Samråd afholder ordinær generalforsamling hvert år i februar måned med deltagelse af en repræsentant for hver af samrådets foreninger. 

Indkaldelse med dagsorden udsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før mødet.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1)Valg af dirigent.

2)Formanden for bestyrelsen fremlægger beretning for det forløbne år.

3)Kassereren fremlægger revideret regnskab for den forløbne periode.

4)Indkomne forslag.

5)Kommende opgaver for Samrådet.

6)Planlægning af kommende borgermøde.

7)Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden for Samrådet i hænde senest 7 dage før mødet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter ønske fra bestyrelsen eller to trediedele af medlemsforeningerne.

§ 7

Gandrup Samråd afholder Borgermøde to gange årligt. Møderne afholdes om foråret og efteråret.  Indkaldelse annonceres i ugepressen og udsendes til medlemsforeningerne senest 2 uger før mødet. Formålet med borgermøderne er, at orientere lokalbefolkningen om igangværende og kommende aktiviteter.

§ 8

Samrådets kapital skaffes til veje fra medlemsforeningerne, fondsmidler samt offentlige bevillinger.

Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingent for medlemsforeningerne. I forbindelse med valget sættes kontingentet til afstemning.

Samrådet må ikke stifte gæld.

§ 9

En medlemsforening kan til enhver tid udtræde af Samrådet, dog uden krav om refusion af indskud eller andel i andre midler.

§ 10

Medlemsforeningerne kan kun ophæve Samrådet efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst to tredjedele af de repræsenterede foreninger skal stemme for en ophævelse af Samrådet.

Ved opløsning af Samrådet fordeles eventuelt netto overskud efter Aalborg Kommunes bestemmelser.

§ 11

Forslag til vedtægtsændringer udarbejdes af Bestyrelsen og vedtages af medlems-foreningerne efter samme retningslinier som ved afholdelse af valg.

 

______________________________