Alarmcentralen                    Tlf. 112

Politi                                            Tlf. 114

Gandrup Lægeklinik           Tlf. 98259700         Vis på Kort

Tandlægerne Gandrup       Tlf. 98259250         Vis på Kort

Find nærmeste Hjertestarter                                 Her

Dagpleje     Tlf. 99823100         Læs mere           Her

Børnehave  Tlf. 99311411        Læs mere           Her      

 

 

Om Gandrup Samråd

Samråd

I mange lokalområder er der oprettet samråd for at styrke det lokale samarbejde mellem private og offentlige organisationer og institutioner.

Formål

Ideen med samråd er at løse opgaver i flok, som de enkelte foreninger og andre aktører ikke kan løfte alene. Samrådene fungerer som et talerør for lokalsamfund og skaber udvikling i disse.

Der er meget stor forskel på valgproceduren fra samråd til samråd , nogle holder generalforsamling andre supplerer sig selv.

Gandrup Samråd

Indledning

Aalborg Kommune vil arbejde for, at involvere borgerne i udformningen af kommunale strategier, politikker, planer og projekter på et så tidligt tidspunkt, at de har mulighed for at bidrage til indholdet. Men også, at borgerne engagerer sig i udviklingen af deres lokalområde og dermed bliver involveret og bidrager med deres ressourcer og kendskab til lokalområdet.

I Aalborg Kommune har der været etableret samråd siden 1991 og der findes i dag 45 samråd. Efter kommunesammenlægningen i 2007 blev der oprettet samråd i rigtig mange landdistrikter som en naturlig konsekvens af at vi alle syntes der var blevet lidt langt til forvaltningerne.

Disse samråd har og er en væsentlig del af den borgerinddragelse der finder sted i Aalborg Kommune udover de øvrige dialogfora, som bl.a. kendes via lovgivningen f.eks. i Planloven ved udarbejdelse af lokalplaner m.v.

1. Hvad er et samråds opgave

Et samråd i Aalborg Kommune er en organisation, som består af et antal repræsentanter fra et lokalområdes klubber, foreninger og institutioner o.l.

Gandrup Samråd er sammensat af: Idrætsforeninger, Borgerforeninger, Spejdere, Motorklub, Skole, Ungdomsklub, Grundejerforening, Menighedsråd, Folkedansere, Centerråd.

Sammensætningen er meget forskellig i de forskellige samråd, men det er et krav, at de netop bygger på tanken, om at alle foreninger, klubber og institutioner i et lokalområde har mulighed for at deltage.

Det opfylder Gandrup Samråd ved at det er alle medlemsforeninger som opstiller kandidater til bestyrelsen. Vi udsender kandidatlister som foreningerne efterfølgende afgiver stemmer ud fra.

Ideen med samråd er at give foreninger, institutioner m.v. mulighed for samlet, at tage spørgsmål op om udvikling og projekter m.v. som vedrører alle beboere i et lokalsamfund. Samrådene skal således være det lokale talerør og der er forventning om, at samrådene inddrager alle foreninger i lokalområdet.

Samrådene bør følge med i den kommunale planlægning overordnet og lokalt. Samrådene kan på linje med alle andre afgive høringssvar til disse planer.

Dette gøres primært ved, at samrådene tilmelder sig den elektroniske infoservice på kommunens hjemmeside.

Samrådene kan gøre opmærksom på problemstillinger i deres lokalområder.

Samrådene arbejder aktivt med udviklingen af lokalområderne, herunder kommenterer og rådgiver om kommunale projekter, der får indflydelse på dagligdagen i lokalområderne.

2. Kommunens opgaver

Aalborg Kommune skal ved planlægning af større lokale projekter og planer, der har indflydelse på lokalområdet, rette henvendelse til de lokale samråd med information om projekterne og hvis det er muligt indgå i dialog herom. Kommunen skal tage denne kontakt til samrådet i et tidligt stadie af planlægningen, således at lokale forhold kan få effekt på planlægningen af opgaven.

De enkelte forvaltninger overvejer løbende, hvorvidt de har planer eller projekter, der har stor indflydelse for de enkelte lokalsamfund. Har de det, skal disse kontaktes for enten orientering eller involvering.

Aalborg Kommune sørger for, at samrådene har mulighed for at få kendskab til

kommunens organisation og de enkelte forvaltningers opbygning via kommunens hjemmeside,

herunder en oversigt over de relevante kontaktpersoner. Samrådene skal informeres om større ændringer i den kommunale organisation. Samrådene kan henvende sig til samrådenes konsulent i Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvis de er i tvivl om, hvem de skal kontakte ved kommunen i forhold til en given opgave.

Aalborg Kommune skal tilbyde samrådene møder minimum hvert andet år. Disse kan ske enten individuelt eller i mindre områder, alt efter samrådenes geografiske dækning. Møderne skal have til formål at afdække lokale problemstillinger. Samrådene skal selv indsende en dagsorden til mødet, og den gruppe af embedsmænd der skal stå for besøget sammensættes efter denne dagsorden.

Aalborg Kommune sørger for afholdelse af to årlige møder for kommunens samråd.

1. Om foråret afholdes dialogmøde mellem politikere, forvaltninger og samråd

2. Om efteråret afholdes et temamøde om aktuelle problemstillinger.

Der udsendes nyhedsmails løbende fra Sundheds- og Kulturforvaltningen. Indholdet til disse mails er et ansvar for både samråd og kommune. Det er vigtigt, at begge parter melder ind med stof til disse mails.

3. Det årlige tilskud

Et samråd kan modtage 15.000 kr. i tilskud om året. Hvert år skal samrådene ansøge om at få tilskuddet.

Det sker ved at indsende en ansøgning til Sundheds- og Kulturforvaltningen sammen med oplysninger om:

 hvilke foreninger, institutioner mm. der er repræsenteret i samrådet.

 det forgangne års regnskab,

 en årsberetning og

 øvrig information om samrådet.

Tilskuddet kan anvendes til to formål:.

1. Samrådets drift som dækker over støtte til kontorlokaler, kontorartikler, tele-fon, porto, annoncer, hjemmeside og nyhedsbreve m.v. Herudover dækker det også udgifterne til samrådets oprettelse.

2. Samrådene kan ligeledes stå som arrangør for en række aktiviteter. Det kunne f.eks. være Sankt Hans fester, motionsløb, debatmøder eller oprydningsdage.

Det er en betingelse for at få tilskuddet, at samtlige kommunens borgere har adgang til samrådets kommunalt støttede aktiviteter.

De kommunalt støttede aktiviteter må ikke have karakter af at være overskudsgiven-de, men skal sigte på at løbe rundt økonomisk.

Samrådenes tilskud må ikke bruges til at løse kommunale driftsopgaver.

Samrådenes tilskud må ikke videregives i støtte til andre foreninger. Samrådet må dog gerne være medarrangør i aktiviteter som enkelte foreninger ikke kan løfte alene.

Projekter

Borgermøder eller orienteringsmøder med forskellige aktører  -  Årlige arrangementer

Teglværkssøerne  -  Under stadig udvikling

Multibane på Gandrup Skole samarbejde med skolen  -  Projektet afsluttet

Oprensning af Bydammen og åbning af arealet Park og Natur  -  Projektet afsluttet

Byplanlægning, Borgergade, Stisystem fra Gl.Kongevej til Teglværkssøerne, Skovrejsning.  -  Under udvikling

Kulturen Rykker ud gruppe på tværs af foreninger  -  Årlig arrangement

Byforskønnelse, skulpturer Forskønnelsesudvalg  -  Under stadig udvikling

Skaterbane. Privat gruppe  -  Under udvikling

Springcenter i Hallen Gymn. + Idr.foreninger  -  Projektet afsluttet

Plantning af Frugttræer, Alle’ mv. Park og natur + Skolen  -  Projektet afsluttet

Bypedel  -  Opfølges løbende

Byudviklingsplan i samarbejde med Aalborg Kommune - Under stadig udvikling